เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ !!! โครงการ NEW ZEALAND SUMMER CAMP (4 WEEKS/2024)

โครงการนิวซีแลนด์ซัมเมอร์แคมป์ 2024

NEW ZEALAND SUMMER CAMP 2024

ระยะเวลา : 9 มีนาคม – 6 เมษายน 2024 (4 สัปดาห์)

โรงเรียน : Ellesmere College, Christchurch, New Zealand

รายละเอียดของโครงการ

–           เข้าร่วมชั้นเรียนจริง ร่วมกับนักเรียนนิวซีแลนด์

–           มีบัดดี้ชาวนิวซีแลนด์คอยให้คำแนะนำและดูแล

–           เรียนวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติ (ESOL) เพื่อปรับระดับภาษาของน้องๆ

–           เป็นการใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอม แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยร่วมกับนักเรียนที่นิวซีแลนด์

–           มีพี่เลี้ยงจากทางไทย เดินทางไปดูแลน้องๆตลอดระยะเวลาโครงการ

อายุ : 11-18 ปี (ชาย และ หญิง)

จำนวน : 8-10 คน + พี่เลี้ยง 1 คน

รูปแบบที่พัก : โอสแฟมิลี่ที่ทางโรงเรียนจัดหาให้ (2 คนต่อบ้าน)

สายการบิน : Qantas Airways

ข้อมูลโรงเรียน

Ellesmere College เป็นโรงเรียนสหศึกษา เปิดทำการสอนตั้งแต่ Year 7-13 (อายุ 11-18 ปี) มีจำนวนนักเรียน 510 คน นักเรียนต่างชาติ 5-10 คน นักเรียนไทย 3-5 คน เป็นโรงเรียนที่มีขนาดเล็ก ห่างจากใจกลางเมือง Christchurch ประมาณ 30 กิโลเมตร เป็นการผสมผสานระหว่างย่านชนบทกับในเมืองได้เป็นอย่างดี อีกทั้งโรงเรียนยังมีครูมากประสบการณ์ที่คอยช่วยเหลือและสนับสนุนน้องๆ พร้อมกับสภาพแวดล้อมที่ดีเยี่ยมแบบครอบครัวทั้งในและนอกโรงเรียน การเรียนการสอนของโรงเรียนนี้เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และยังปลูกฝังให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออก และรู้ในสิ่งที่อยากจะเป็นในอนาคตอีกด้วย

ข้อมูลเมือง Christchurch

เมือง Christchurch เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของเกาะใต้ ประเทศนิวซีแลนด์ มีประชากรประมาณ 4 แสนคน เป็นเมืองที่มีการวางผังเมืองใหม่ทั้งเหมือน ทำให้เป็นเมืองที่มีความมันสมัย แต่ยังคงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์สไตล์ยุโรปให้เห็น อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญๆ หลายแห่ง และยังเป็นประตูด่านแรกที่เข้าสู่เกาะใต้ของประเทศนิวซีแลนด์อีกด้วย

เมือง Christchurch มีระบบคมนาคมขนส่งที่เป็นระบบ มีระบบการศึกษาที่ครบถ้วน เช่น โรงเรียนมัธยมศึกษา สถาบันสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย 2 แห่ง และสถาบันโพลีเทคนิคที่มีคุณภาพตั้งอยู่ที่เมืองนี้ด้วย ถือได้ว่า Christchurch เป็นเมืองแห่งการศึกษา เมืองแห่งการเรียนรู้อีกเมืองหนึ่งของประเทศนิวซีแลนด์

กิจกรรมที่รวมอยู่ในโครงการ

กิจกรรมภายในโรงเรียน

–           ปฐมนิเทศ + แนะนำบัดดี้

–           เรียนวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติ (ESOL) ที่ทางโรงเรียนจัดให้

–      เข้าชั้นเรียนจริงร่วมกับบัดดี้ และนักเรียนนิวซีแลนด์ เช่น คลาสเรียนวิชาคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา, พละศึกษา, ศิลปะ, ทำอาหาร, เรียนรู้วัฒนธรรมเมารี ฯลฯ

–      มอบประกาศนียบัตร และทานอาหารเที่ยงร่วมกันกับทีมงานนักเรียนต่างชาติของโรงเรียน และบัดดี้ของน้องๆ

กิจกรรมนอกโรงเรียน

–           Christchurch City Centre และ Tram Ride.

–           Gondola.

–           Rubicon Farm Jet boating

–           Willowbank Wildlife Centre and shopping

–           Canoeing, Botanic Gardens, Museum, Margaret Mahy Playground and shopping

–           Clip n Climb and shopping

กิจกรรมไฮไลท์

–           ทริป 3 วัน 2 คืน ที่เมือง Queenstown (Gondola and Luge + Puzzling world)

ค่าใช้จ่าย 179,000 บาท (สมัครได้แล้ว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป)

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวนี้ รวม

–           ค่าลงทะเบียนเรียน

–           ค่าเรียนที่โรงเรียน Ellesmere College, Christchurch, New Zealand

–           ค่ากิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดให้ตลอดทั้งโครงการ

–           ทริป 3 วัน 2 คืนที่เมือง Queenstown

–           ค่าจัดหาที่พักของทางโรงเรียน

–           ค่าที่พัก (โฮสแฟมิลี่) ที่ทางโรงเรียนจัดหาให้ (2 คนต่อบ้าน)

–           ค่าอาหารวันละ 3 มื้อ (อาหารกลางวันเป็น packed lunch จากบ้านโฮสแฟมิลี่)

–           ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป–กลับ ระหว่างประเทศ (ชั้นประหยัด)

–           ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ

–           ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ (แบบกลุ่ม)

–           พี่เลี้ยงมากประสบการณ์ดูแลตลอดระยะเวลาโครงการ

ค่าใช้จ่ายดังกล่าว ไม่รวม

–           ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป–กลับ ภายในประเทศไทย (ถ้ามี)

–           ค่าใช้จ่ายส่วนตัว (Pocket Money)

–           ค่าเลื่อนตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางกลับพร้อมกับกลุ่มใหญ่ได้

เอกสารประกอบการสมัคร

–           สำเนาพาสปอร์ต ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือนก่อนการเดินทาง

–           ผลการเรียนภาษาอังกฤษเทอมล่าสุด

–           สลิปการโอนเงินมัดจำ จำนวน 50,000 บาท ในการเข้าร่วมโครงการ

เปิดรับสมัคร : วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2023 (หากครบตามจำนวน ปิดกรุ๊ปทันที)

ชำระเงินค่าโครงการ : แบ่งชำระเป็น 3 งวด

งวดที่ 1 :           เงินมัดจำ (พร้อมใบสมัคร) จำนวน 50,000 บาท (เพื่อนำมาจองตั๋วเครื่องบิน)

งวดที่ 2 :          จำนวน 64,500 บาท ภายในวันที่ 30 กันยายน 2023

งวดที่ 3 :          จำนวน 64,500 บาท ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2023

หมายเหตุ หากส่งใบสมัคร พร้อมโอนเงินมัดจำเข้ามาแล้ว และไม่สามารถเดินทางได้ ทางโครงการขอคิดค่าดำเนินการ 10,000 บาท โดยหักออกจากเงินมัดจำที่โอนมาแล้ว

เตรียมเอกสารยื่นวีซ่า : ปลายเดือนพฤศจิกายน 2023

ยื่นวีซ่า : เดือนธันวาคม 2023 (ระยะเวลารอวีซ่าประมาณ 1-2 เดือน)

ปฐมนิเทศเตรียมตัวก่อนการเดินทาง : ต้นเดือนมีนาคม 2024

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

7DAYS EDUCATION CO., LTD.

เบอร์ +66 94 891 5661 หรือ +66 98 595 9496

Line OA : @7dayseducation

อีเมล์ : info@7dayseducation.co.th