WHAT WE DO

7days Education Co.,Ltd. เราให้บริการด้านไหนบ้าง

  • วางแผนการเรียนให้กับน้องๆทุกคน และทุกระดับชั้น
  • แนะนำสถาบัน/โรงเรียน/มหาวิทยาลัย ที่ตรงกับความต้องการของน้องๆ
  • ดำเนินการสมัครเรียนให้กับน้องๆตามสถาบัน/โรงเรียน/มหาวิทยาลัย ต่างๆ
  • ช่วยน้องๆเตรียมเอกสารในการขอวีซ่านักเรียน และ/หรือ วีซ่าอื่นๆที่เหมาะสม
  • ให้คำแนะนำ/จองคิว ตรวจสุขภาพในการขอวีซ่า
  • ยื่นวีซ่าให้กับนักเรียนของเรา
  • จองตั๋วเครื่องบิน และวางแผนการเดินทางให้กับน้องๆ
  • ปฐมนิเทศเตรียมตัวก่อนการเดินทางหลังจากวีซ่าอนุมัติ
  • อำนวยความสะดวกให้กับน้องๆที่สนามบินไทยในวันเดินทาง
  • ติดตาม/ดูแล และให้ความช่วยเหลือน้องๆ ตลอดระยะเวลาที่น้องอยู่ที่ต่างประเทศ โดยจะประสานตรงกับทางสถาบัน/โรงเรียน/มหาวิทยาลัยของน้อง หากน้องมีปัญหาอะไรเกิดขึ้น

จัดกิจกรรม Summer Camp ในต่างประเทศช่วงเวลาปิดภาคเรียน